Bulgaria
Меню

Календар
  П В С Ч П С Н
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30            

www.lawyer-bg.com
Потребител:

Парола:

Ако не сте член на сайта Регистрирай се сега.Въпроси и отговори Налични категории | Имате въпрос? | Търси
Въпрос: Кажете ми как са уредени въпросите с акцизите сега?
Нужда от повече помощ?

E-mail: rusev@lawyer-bg.com
Отговор: ЗАКОНЪТ ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ВЪВЕЖДА В ОБОРОТ РАДИЦА НОВИ ПОНЯТИЯ И СЪЗДАВА ИЗЦЯЛО НОВ РЕД ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА АКЦИЗИТЕ У НАС, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИСТИНСКО ИЗПИТАНИЕ ЗА МЕНИДЖЪРИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА У НАС, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС И ИЗНОС НА АЛКОХОЛНИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИЗНИ СТОКИ. Законът е в сила от 1 юли тази година, но беше обнародван още през ноември 2005г. Той урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз. На облагане с акциз подлежат акцизните стоки, каквито са алкохолът и алкохолните напитки, тютюневите изделия, енергийните продукти, кафето и екстрактите от кафе и автомобилите. Данъчно задължени лица са лицензираните складодържатели, каквито са търговците, по смисъла на Търговския закон, които са получили лиценз да произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. Данъчно задължени са и регистрираните по закона лица, лицата, за които е възникнало задължение по закона за митниците по отношение на акцизни стоки и лицата, които в нарушение на закона за акцизите и данъчните складове са произвели акцизни стоки извън данъчен склад или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз. Данъчен склад е мястото, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие със закона за акцизите и данъчните складове. Режим отложено плащане на акциз е всъщност една съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза. Данъчно задължени са и освободените от акциз крайни потребители, каквито са едноличните търговци или юридическите лица, които имат право да получават под режим отложено плащане на акциз енергийни продукти, които не се облагат с акциз или се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз. В закона ще срещнем много често израза \"код по КН\", който най-опростено следва да се разбира като тарифен номер по Комбинираната номенклатура на Република България. Сред акцизните стоки срещаме алкохола и алкохолните напитки. Това са бирата, тихите вина, шумящите вина, другите ферментирали напитки, междинните продукти и етиловия алкохол. По нататък срещаме тютюневите изделия. Това са пурите и пуретите, т. е. пригодените за пушене цилиндрични тела от тютюн, които са съставени изцяло от естествен тютюн или са обвити изцяло с покриващ лист от естествен тютюн, или имат ситно нарязан пълнеж и покриващ и обвиващ лист от възстановен тютюн. Тук спадат и цигарите, както и тютюните за пушене, за лула, за цигари. Законът се занимава и с кафето и екстрактите от кафе, с автомобилите, независимо дали са нови, употребявани, пътнически, товаро-пътнически или състезателни. Акцизните стоки подлежат на облагане с акциз при тяхното производство на територията на страната. При внасянето им от чужбина се облагат с акциз, когато те придобият митнически статут на местни стоки. Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление. От плащане на акциз се освобождават акцизните стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации, членовете на техния дипломатически персонал и членовете на семействата на дипломатическия персонал. Освобождаване е възможно и на базата на международен договор. Освободени са и акцизните стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, както и с личния багаж на пътниците в рамките на разрешения безмитен внос. Възстановява се платеният акциз за алкохола, използван за медицински или научни цели. Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти за въздухоплавателни и плавателни средства и в нормалните резервоари на моторните превозни средства. Лицензираните складодържатели не дължат акциз при унищожаване на акцизни стоки под административен контрол, липси вследствие на непреодолима сила, загуби вследствие на промяна на физико-химичните свойства и технологичен брак. В случаите на износ на акцизни стоки внесеният в републиканския бюджет акциз се възстановява. Законът подробно регламентира прецизното определяне на данъчната основа и на акцизната ставка във всеки отделен случай. Размерът на дължимия акциз се изчислява, като данъчната основа се умножи по акцизната ставка. При внос акцизът се взема под отчет по реда на вносното митническо задължение, иначе се начислява от лицензирания складодържател или регистрираното лице на датата, на която е станал дължим, с издаване на съответния данъчен документ. Длъжниците на акциза задължително декларират начисления за данъчния период акциз с подаване на акцизна декларация. Данъчният период съвпада с календарния месец. Дължимият акциз се внася по сметката на митническото учреждение в републиканския бюджет при внос - от длъжника за заплащане на вносното митническо задължение, а в останалите случаи - от лицензирания складодържател или от регистрираното лице. Режим отложено плащане на акциз се прилага за акцизните стоки от лицензиран складодържател при производство в данъчен склад, складиране на акцизни стоки в данъчен склад, движение на акцизни стоки. Лицензиран складодържател може да бъде лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, няма изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, не е извършило тежко или повторно нарушение на данъчното или митническото законодателство, притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон, разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона и използва автоматизирани системи за отчетност. За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция \"Митници\". Лицензираният складодържател има изрично изброени в закона задължения. Законът урежда също така регистрацията на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители. Той също така регулира производството на акцизни стоки, поставянето на бандеролите, складирането на акцизни стоки, функционирането на данъчните складове, движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, включително документооборота във всеки отделен случай, обезпечаването на акциза, който е възникнал или би могъл да възникне при прилагането на режима отложено плащане на акциз и отговорностите за заплащането или обезпечаването на акциза. Специално внимание е отделено на данъчните документи като частни писмени документи, издавани от лицензиран складодържател или от регистрирано лице за удостоверяване възникването на задължение за заплащане на акциз или за деклариране на съответната информация за дейността. Законът регулира и денатурирането на етилов алкохол в данъчен склад у нас. В този закон ще намерим и редица забрани, произтичащи от пхрилагането на европейските стандарти за качество на производството, на отделните продукти, на етикетите, на опаковките и т. н. Контролът върху акцизните стоки, включително върху тези под режим отложено плащане на акциз, се осъществява от митническите органи. Контролът включва проверки на лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица, освободените от акциз крайни потребители, както и всички други лица, извършващи дейности с акцизни стоки. Митническите органи имат право да инсталират технически устройства за осъществяване на контрол върху движението и използването на акцизни стоки. Митническите органи имат право да вземат проби от горивото в резервоарите на моторните превозни средства. Контролът се осъществява чрез физическа проверка на количеството и другите данни и показатели, имащи значение за акцизното облагане, както и на счетоводната и търговската документация на проверяваните лица. За административните производства по установяване, обезпечаване и събиране на задължения за акциз се прилага Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, като митническите органи имат правомощията на органи по приходите - и на публични изпълнители. За тези цели митническите учреждения имат компетенциите на териториални дирекции на Националната агенция за приходите, директорът на Агенция \"Митници\" има правомощията на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, а началниците на митническите учреждения имат правомощията на териториален директор. Държавните и местните органи са длъжни при поискване от страна на орган на митническата администрация да оказват своевременно съдействие при проверката и издирването на обстоятелства или установяването на факти, пряко свързани с правата или задълженията на данъчнозадължените по този закон лица. Предвидени са строги санкции при неизпълнение на задължения по закона. Съществените нови положения в този закон са изключително много. Законът следва логиката на Закона за митниците и на митническия контрол и надзор, за разлика от отменения закон за акцизите, който следваше логиката на ЗДДС и съответстващия контрол на данъчните органи. Особено затруднение за търговците може да се създаде с материята за данъчните складове, поради което е препоръчително да се прибягва до помощ от компетентен пълномощник – най-добре с юридическо образование и по възможност – с добро познаване на митническата материя. Адвокат Валентин Русев
адвокат Валентин Русев
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
ВТОРНИК, СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 17.00 ДО 19.00 Ч.


тел.: 987-17-13;
GSM.: 0898-448-452;
факс: 953-01-60;

1000, София,
ул. "Витоша" № 1, Търговски дом, ет. 3, ап. 369
rusev@lawyer-bg.com
www.lawyer-bg.com


Полезност на въпроса и отговора ?

Кажете ни точно какво мислите за този въпрос и отговор!www.lawyer-bg.com 2002-2006
Дизайн - Интурнет Биз - Уеб Дизайн