Bulgaria
Меню

Календар
  П В С Ч П С Н
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  

www.lawyer-bg.com
Потребител:

Парола:

Ако не сте член на сайта Регистрирай се сега.Въпроси и отговори Налични категории | Имате въпрос? | Търси
Въпрос: Има ли вече достатъчно гаранции за общинската собственосту нас?
Нужда от повече помощ?

E-mail: rusev@lawyer-bg.com
Отговор: Общинската собственост е гарантирана от Конституцията на нашата страна. По повод на конкретен спор по този въпрос се е произнесъл и Конституционният съд с Решение № 11 от 2001 г. Съгласно Закона за общинската собственост и Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинска собственост са обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за здравно обслужване на населението. Правото на собственост на общините е гарантирано с Конституцията, която посочва общинската собственост като един от видовете собственост, но не съдържа разпоредби, които да конкретизират обектите на същата собственост или да посочват критерии за такава конкретизация. Понеже само със закон може да се определи кръгът на вещите, които са публична, съответно частна, собственост на общините, със Закона за лечебните заведения, съществуващите публични здравни заведения за болнична помощ, диспансери и болничните диагностично-лечебни структури към висшите медицински училища бяха преобразувани в еднолични търговски дружества. Разпоредбата се отнася за всички посочени в нея здравни заведения, независимо от собствеността им. Въпросът е дали този текст, в който се казва, че преобразуването става със заповед на министъра на здравеопазването, му дава неправомерно възможност да се разпорежда и с общинска, а не само с държавна собственост. Известно е, че публични са здравните заведения, които се създават от Министерския съвет за нуждите на общественото здравеопазване. Законът за народното здраве не разделя публичните здравни заведения на държавни и общински в зависимост от собствеността. Публично здравно заведение се открива, преобразува и закрива от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Със заповедта за преобразуване по чл. 101, ал. 1 Закона за лечебните заведения съответните имоти и вещи губят качеството си на публична собственост и стават частна държавна, съответно частна общинска собственост. Няма конституционни пречки това преобразуване да става с акт на министър, доколкото в случая това правомощие му е делегирано от закона. Правото на собственост върху преобразуваните публични заведения в такива случаи се трансформира в право на собственост върху капитала на дружеството. Титулярът на правото на собственост остава същият - общината, на чиято територия се намира седалището на дружеството. Правата на собственика се упражняват от общинския съвет. Поначало една такава заповед не засяга титуляра на правото на собственост. В тази хипотеза правото на собственост на общината върху лечебното заведение не се отнема. Собствеността запазва общинския си характер. Променя се единствено правната форма, в която това право се осъществява. Вещно-правната последица от заповедта е промяната в характера на правото на собственост - от публичноправен в частноправен. Конституцията задължава държавата да гарантира и правото на общинска собственост. От друга страна тя закриля общинската собственост срещу държавата. Общините са самостоятелни правни субекти. Общинските съвети като собственици вземат решения за приватизацията на тази категория лечебни заведения. Преобразуването на тези обекти от публична в частна общинска собственост със заповед на министъра на здравеопазването не е нарушение на Конституцията. Действията по приватизацията по своето естество имат разпоредителен характер и целят прехвърляне на правото на собственост на физически или юридически лица. Сменя се титулярът на това право. Ето защо неотменим елемент от правото на собственост е правомощието на собственика с автономен акт да се разпореди със своето право. Волята на собственика (общинския съвет) да се разпореди с правото си на собственост, като го прехвърли на друго (физическо или юридическо) лице, не може да зависи от одобрението или разрешението на трето лице (държавен орган). По изложените съображения Конституционният съд е обявил за противоконституционни разпоредбите на чл. 101, ал. 5 и чл. 109, ал. 1, т. 3 относно думите \"след одобрение или по предложение на министъра на здравеопазването\" от Закона за лечебните заведения. Адвокат Валентин Русев 987-17-13; 953-01-60; 0898-448-452; rusev@lawyer-bg.com; www.lawyer-bg.com Витоша № 1а, кантора 369
адвокат Валентин Русев
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
ВТОРНИК, СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 17.00 ДО 19.00 Ч.


тел.: 987-17-13;
GSM.: 0898-448-452;
факс: 953-01-60;

1000, София,
ул. "Витоша" № 1, Търговски дом, ет. 3, ап. 369
rusev@lawyer-bg.com
www.lawyer-bg.com


Полезност на въпроса и отговора ?

Кажете ни точно какво мислите за този въпрос и отговор!www.lawyer-bg.com 2002-2006
Дизайн - Интурнет Биз - Уеб Дизайн