Bulgaria
Меню

Календар
  П В С Ч П С Н
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30            

www.lawyer-bg.com
Потребител:

Парола:

Ако не сте член на сайта Регистрирай се сега.Въпроси и отговори Налични категории | Имате въпрос? | Търси
Въпрос: на чий адрес се записва новородено дете,ако родителите са с различна адресна регистрация и различни градове
Нужда от повече помощ?

E-mail: rusev@lawyer-bg.com
Отговор: ЗАКОНЪТ ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Става Въпрос за вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. Основни данни за гражданската регистрация на лицата са техните име; дата - ден, месец, година, и място на раждане; пол; гражданство; единен граждански номер. Собственото име на всяко лице се избира от родителите му и се съобщава писмено на длъжностното лице по гражданското състояние при съставяне на акта за раждане. Бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето. Фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето. Децата от едни и същи родители се вписват с еднакво фамилно име. Бащиното име на дете, на което е установена само майката, се образува от собственото име на майката или неговия корен, а за фамилно име се взема фамилното име на майката или името на нейния баща. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон (ЛРК) и запис в Национална база данни (НБД) \"Население\". Личният регистрационен картон се съставя и съхранява в общината или в кметството, в които е постоянният адрес на лицето. Личният регистрационен картон съдържа следните данни: име; пол; дата на раждане - ден, месец, година; единен граждански номер, гражданство; място на раждане - област, община, населено място; акт за раждане - номер, дата и място на съставяне; постоянен адрес - област, община, населено място, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент, електронен адрес, ако има такъв; семейно положение; акт за сключен брак - номер, дата, място на съставяне; дата и място на сключване на брака, съпруг/а - ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт; съдебно решение за развод - номер, дата и място на постановяване; деца - ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт; майка - ЕГН или дата на раждане, име, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт; баща - ЕГН или дата на раждане, име, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт; братя/сестри - ЕГН или дата на раждане, име, име на другия родител - ако не е еднокръвен или едноутробен, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт; издаден документ за самоличност - вид, номер, дата на издаване и подпис на длъжностното лице. Личният регистрационен картон на българските граждани (ЛРК-Б) се създава въз основа на един от следните документи: съобщение или удостоверение за раждане; заявление от лице, което се установява на посянен адрес в тази община; удостоверение за българско гражданство, придружено с копие от документи за гражданско състояние и заявление за постоянен адрес в тази община. Данните в личния регистрационен картон се вписват и поддържат въз основа на необходимите за това документи или въз основа на извлечение от записа на лицето в Национална база данни \"Население\". Личният регистрационен картон се пази в продължение на 130 години. Актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт. Актовете за гражданско състояние се съставят въз основа на обявяване, направено пред съответните длъжностни лица по гражданското състояние. Актовете за гражданско състояние се издават безплатно. Актът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок 7 дни, като денят на раждането не се брои. Съобщаването на раждането е задължение на ръководителя на лечебното заведение. Обявяването на раждането е задължение на бащата и се прави лично или чрез нотариално упълномощено лице. Длъжностното лице по гражданското състояние съставя акта за раждане, след като се удостовери писмено и обяви станалото събитие. Веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава оригинално удостоверение за раждане. Актът за раждане съдържа: място на съставяне на акта-област, община, населено място/район; номер на акта и дата на съставяне; номер на оригиналното удостоверение; дата - ден, месец, година, час и минута на раждането; място на раждане - област, община, населено място или държава, име на новороденото; ЕГН на детето; пол и гражданство; данни за родителите - имена, дата на раждане, ЕГН, гражданство, постоянен адрес; документ, удостоверяващ раждането; обявител - имена, ЕГН, постоянен адрес; длъжностно лице - имена, ЕГН и подпис. Адресът е еднозначното описание на мястото, където лицето живее или където то получава кореспонденцията си. Адресът в Република България се състои задължително от името на областта, общината и населеното място. В зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва наименование на улица - площад, булевард, жилищен комплекс, квартал, номер, вход, етаж, апартамент. Всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация по този закон, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. И ето отговор на Вашия конкретен въпрос. Постоянният и настоящият адрес на новороденото дете съвпадат със съответните адреси на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето. Адресна регистрация на лицето е отразяване на постоянния и настоящия им адрес в регистрите на населението и в Национална база данни \"Население\". Адресната регистрация се извършва от общините и кметствата при заявяване от лицето. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението. Постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес. Настоящ адрес е адресът, на който лицето пребивава. Всяко лице има само един настоящ адрес. Постоянният адрес се заявява чрез подаване на заявление от лицето до общинската администрация или до органите по чл. 1, ал. 2 от Закона за българските документи за самоличност. Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице. Настоящият адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация. Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице. Заявлението за промяна на постоянен адрес се подава в общината или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистрите за населението. Когато се променя постоянният адрес, изменението се съобщава чрез Национална база данни \"Население\" на общината по предходен постоянен адрес, на общината, в която е настоящият адрес, и на Министерството на вътрешните работи. Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. За повече информация се обърнете към самия закон или към адвокат. 0898-448-452
адвокат Валентин Русев
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
ВТОРНИК, СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 17.00 ДО 19.00 Ч.


тел.: 987-17-13;
GSM.: 0898-448-452;
факс: 953-01-60;

1000, София,
ул. "Витоша" № 1, Търговски дом, ет. 3, ап. 369
rusev@lawyer-bg.com
www.lawyer-bg.com


Полезност на въпроса и отговора ?

Кажете ни точно какво мислите за този въпрос и отговор!www.lawyer-bg.com 2002-2006
Дизайн - Интурнет Биз - Уеб Дизайн