Bulgaria
Меню

Календар
  П В С Ч П С Н
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30            

www.lawyer-bg.com
Потребител:

Парола:

Ако не сте член на сайта Регистрирай се сега.Въпроси и отговори Налични категории | Имате въпрос? | Търси
Въпрос: Въпрос: 1. Българските производители, които са крайни потребители на даден разтворител, т. е. използват всичкото закупено количество за производство на даден краен продукт, получавайки от външен доставчик от европейския съюз оферта на база Free delivery или DDP по Инкотермс 2000 Bulgaria, трябва ли да заплатят акциза? Ако не то означава ли това, че при доставка в България доставчикът - член на евросъюза заплаща акциза на българските органи? 2. Втората част от въпроса ми касае FCA доставки. Например: Български производител получава оферта на база FCA от страна - членка на евр. съюз. В такъв случай освен транспортните разходи и застраховките има ли задъжения да заплати на държавата и акциз? 3. Когато даден производител или търговец се регистрира като лицензиран складодържател на “режим отложено плащане на акциз\" това означава ли, че той може да продава на други лицензирани складодържатели акцизни разтворители без да начислява съответната акцизна ставка върху цената?
Нужда от повече помощ?

E-mail: rusev@lawyer-bg.com
Отговор: Тези въпроси са уредени в закона за акцизите и данъчните складове. Според чл. 2, на облагане с акциз подлежат алкохолът и алкохолните напитки, а според чл. 3, данъчно задължени лица са лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица, лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки и лицата, които в нарушение на този закон са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз. Освен това данъчно задължени са и освободените от акциз крайни потребители и лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, когато задължен за заплащането на акциза е данъчният представител. Вие не уточнявате в третия си въпрос дали сте регистрирано по този закон лице, нито даже дали сте регистриран по Търговския закон търговец, но от текста на закона личи, че всяко лице, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки, е задължено да плати акциза. Трябва да знаете, че \"регистриран търговец\" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният търговец обаче не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. В третия си въпрос не уточнявате от къде е доставката и следователно не може да се отговори еднозначно, но ако е от трета страна и се внася в ЕС, акцизът ще се дължи от този, за когото е предназначена доставката и който декларира вноса на стоката пред митническите органи. Частично отговор на третия Ви въпрос намираме и в хипотезата за лицата, които в нарушение на закона за акцизите и данъчните складове са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз. Ясно е, че ако сте лицензиран складодържател и продадете акцизна стока, за която не е платен акциза, на друго лице, Вие нарушавате закона и ставате длъжник за заплащане на акциза. Забележете, \"освободен от акциз краен потребител\" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз. Вие не съобщавате дали сте такова лице, но е добре да знаете за такава възможност. \"Лицензиран складодържател\" е търговец, по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, а „данъчен склад\" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон. \"Режим отложено плащане на акциз\" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза. Вие не споменавате нищо за тарифното класиране на продукта, за който питате. Затова ще отминем този въпрос, въпреки че той е изключително важен за крайното определяне на дължимите или недължимите държавни вземания. Важно е да си изясните дали разредителят, за който питате, е енергиен продукт или алкохолен продукт. Според чл. 19 от закона, акцизните стоки подлежат на облагане с акциз, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз при тяхното производство у нас или при тяхното въвеждане от територията на друга държава членка. Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление. Забележете. От плащане на акциз се освобождава етиловият алкохол, съдържащ се във внасяните или въведените на територията на страната продукти, които по своите характеристики не са предназначени за консумация като храни или напитки или които не са предназначени като добавки при производството на храни или напитки; Възстановява се платеният акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на продукти, които не са за човешка консумация. Трябва да установите дали тази разпоредба се отнася за Вашия случай. Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, когато те са използвани за медицински цели. Не уточнявате и тези обстоятелства. При режим отложено плащане на акциз, както знаете, временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, въвеждане от ЕС или внасяне от трета страна на територията на страната. Този режим се прилага от лицензиран складодържател при производството или складирането на акцизни стоки в данъчен склад или при движението на акцизни стоки. Лицензиран складодържател може да бъде само лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и се представлява от лица, които не са осъждани за престъпление, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, не е извършило тежко или повторно нарушение по закона за акцизите и данъчните складове и притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон. То трябва да разполага със собствени или наети помещения, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, да използва автоматизирани системи за отчетност, които да позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима. Лицензираният складодържател е длъжен да не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение, да уведомява митническите органи за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът, да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения на данъчния склад и да спазва всички специфични изисквания за производството, складирането и движението на акцизните стоки, като води отделна документална отчетност по видове дейности и по видове акцизни стоки. И още нещо. Според закона имате право да получавате конкретно количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, ако сте търговец, регистриран по ЗДДС и получите разрешение за всяка конкретна доставка на акцизни стоки от началника на митницата по седалище и адрес на управление. А движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва транспортирането им от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на страната, или на друга държава членка, транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до изходно митническо учреждение или до трети територии - в случаите на изнасяне, транспортирането на акцизни стоки, допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, до данъчен склад на територията на страната, както и транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на друга държава членка до данъчен склад на територията на страната, до регистриран или нерегистриран търговец на територията на страната. При движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на друга държава членка, които са освободени за потребление на територията на страната, стоките се съпровождат от опростен придружителен документ. Лицензираният складодържател трябва да предостави обезпечение пред митническите органи, за да осигури заплащането на акциза, който може да възникне за стоките под режим отложено плащане на акциз. Размерът на обезпечението трябва да бъде определен така, че във всеки момент да покрива пълния размер на акциза, който е възникнал или би могъл да възникне при прилагането на режима отложено плащане на акциз. Размерът на обезпечението се определя като сума от тридесет на сто от размера на акциза за средномесечното количество на складираните стоки - по видове стоки или десет на сто от размера на акциза за средномесечното количество на складираните стоки.
адвокат Валентин Русев
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
ВТОРНИК, СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 17.00 ДО 19.00 Ч.


тел.: 987-17-13;
GSM.: 0898-448-452;
факс: 953-01-60;

1000, София,
ул. "Витоша" № 1, Търговски дом, ет. 3, ап. 369
rusev@lawyer-bg.com
www.lawyer-bg.com


Полезност на въпроса и отговора ?

Кажете ни точно какво мислите за този въпрос и отговор!www.lawyer-bg.com 2002-2006
Дизайн - Интурнет Биз - Уеб Дизайн